Skip to main content
22. november 2023

Ekspertråd anbefaler klare prioriteringer og massive forandringer i ældreplejen i Odense

Etabler små faste, tværfaglige og selvstyrende teams. Indfør et krav om ‘teknologi først’, og fortæl borgerne i Odense, at der er brug for deres hjælp til at sikre fremtidens ældreomsorg. Sådan lyder tre af i alt 38 anbefalinger, som Ekspertråd for fremtidens ældrepleje i Odense netop har fremlagt.

Af: Odense Kommune | Foto: Odense Kommune
PRESSEMEDDELELSE

Mange vakante stillinger, en stigning i antallet af ufaglærte, et højt sygefravær og stigende vikarudgifter er nogle af tegnene på, at den forventede nationale rekrutteringskrise på ældreområdet er ved at gøre sit indtog i Odense.

Det er stigningen i multisyge ældre, der allerede nu, lægger pres på ældreområdet. Og i løbet af få år vil den skrumpende arbejdsstyrke give massive problemer.

Derfor valgte politikerne i Ældre- og Handicapudvalget i foråret at indlede en samtale med odenseanerne om fremtidens ældrepleje. Samtidig blev der nedsat et ekspertråd, der med afsæt i egen viden og de mange dialoger skulle formulere anbefalinger til, hvordan Odense Kommune kan skabe en bæredygtig ældrepleje af høj faglig kvalitet med tid til kerneopgaven for medarbejderne.

Ekspertrådet har netop offentliggjort i alt 38 anbefalinger og syv centrale temaer for udviklingen af ældreområdet.

Tid til at løse opgaven for de ældre med mest behov

Ekspertrådets overordnede anbefalinger handler om at sikre hjælp til de ældre med størst behov for hjælp. Det vil sige gruppen af multisyge ældre med behov for behandling og pleje i hjemmet.

Anbefalingerne lyder bl.a., at kommunen skal etablere små, faste, tværfaglige og selvstyrende teams på hele ældreområdet – og at det enkelte team skal have ansvaret for at vurdere, hvilken hjælp der er den rette, samt at de faglige beslutninger skal lægges i teamet.

Ekspertrådets anbefaler desuden kommunen at tage nye værktøjer i brug, når det handler om at frigive tid til det borgerrelaterede arbejde.

Her lyder anbefalingerne bl.a., at kommunen skal indføre og understøtte et krav om ‘teknologi først’ i organisationen, at borgerne i Odense Kommune skal opfordres til at hjælpe med at sikre fremtidens ældreomsorg, og at flere medarbejdere skal deltage i det direkte borgerrelaterede arbejde, så færre arbejder udelukkende med administration.

Brug for handling her og nu

Formand for ekspertrådet Pia Kürstein Kjellberg, projektchef i Vive, understreger, at behovet for handling ikke alene gælder Odense, men hele landet:

Ældreområdet er på vej ind i en krise. Det nytter ikke at håbe på, at det pludselig bliver muligt at rekruttere nok uddannede medarbejdere. Mangel på arbejdskraft rammer alle brancher. Dertil bliver der flere multisyge ældre, som har brug for mere specialiseret hjælp. Så det er ikke en mulighed at gøre, som vi plejer. Der skal massive forandringer og prioriteringer til, lyder det fra Pia Kürstein Kjellberg og ekspertrådet.

Hvis der ikke handles nu og her, er vores frygt, at der vil ske et reelt sammenbrud af ældreplejen, i takt med at der lægges flere og mere komplekse opgaver over på et stadig mindre antal social- og sundhedsmedarbejdere.

De dystre forudsigelser gælder alle 98 kommuner. Derfor opfordrer ekspertrådet også Odense Kommune til at gå forrest og stille krav, både i forhold til statslige, regionale, private og fælleskommunale aktører på området.

Rådmand Brian Dybro (SF) deler ekspertrådets bekymringer. Han glæder sig derfor over, at politikerne nu har en lang række meget konkrete anbefalinger, de kan arbejde videre med:

Med anbefalingerne fortæller ekspertrådet helt klart og tydeligt, at der ikke er en enkelt løsning på de massive problemer, ældreplejen står i. Der skal ske gennemgribende forandringer. Det bliver ikke nemt, tør jeg godt spå om. Det er vigtige og svære samtaler og prioriteringer, vi skal have med hinanden, udtaler Brian Dybro og fortsætter:

Jeg tror til gengæld på, at vi kan lykkes med at skabe gode, fornuftige forandringer til gavn for de ældre. Hvis vi tør. Det kræver mod både i byrådet og ikke mindst på Christiansborg. En række af anbefalingerne afhænger nemlig af, at Christiansborg skal ændre lovgivningen. Vi har ventet på en ny ældrelov længe. Jeg håber, den snart kommer, og at den åbner op for, at kommunerne faktisk kan lave nogle af de forandringer, der er nødvendige.

Ældre- og Handicapudvalget begynder de første drøftelser af anbefalingerne på et temamøde den 12. december 2023 og vil bruge det følgende halve år til at udarbejde en plan for, hvordan anbefalingerne kan implementeres.

Læs hele afrapporteringen og de 38 anbefalinger.

Fakta:

Fakta om anbefalingerne

Ekspertrådet for fremtidens ældrepleje i Odense har netop offentliggjort rådets 38 anbefalinger til, hvordan Odense Kommune kan prioritere indsatsen til de borgere, der har størst behov og skabe en forbedret integration på tværs af ældre- og sundhedsområdet.
Ekspertrådet anbefaler Odense Kommune at arbejde med udvikling af ældre- og
sundhedsområdet inden for syv gensidigt afhængige temaer, der samlet set vil kunne bane vejen for en mere bæredygtig ældreomsorg i en fremtid med flere ældre og færre voksne i den erhvervsaktive alder.

Overordnede anbefalinger
 1. Prioriter gruppen af multisyge ældre borgere med behov for behandling og pleje i hjemmet
 2. Integrer ældre- og sundhedsområdet
 3. Saml personlig pleje, sygepleje og træning/rehabilitering
 4. Udskil praktisk bistand, madservice mv.
 5. Tag dialogen om hvilke indsatser, der evt. ikke fremadrettet skal være del af det offentlige tilbud
De syv temaer for udvikling af ældreområdet
 1. Ny organisering med faste, tværfaglige og selvstyrende teams
 2. Ny digital understøttelse og øget brug af velfærdsteknologi
 3. Nyt og forbedret samarbejde med civilsamfundet
 4. Nye og mere fleksible boligformer, der understøtter fællesskab og sundheds- og velfærdsteknologi
 5. Nye attraktive arbejdspladser, hvor udvikling integreres med drift
 6. Nyt og forbedret tværsektorielt samarbejde
 7. Vedvarende praksisnær kompetenceudvikling
Ekspertrådets medlemmer
 • Pia Kürstein Kjellberg, formand, projektchef i VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
 • Per Okkels, strategisk rådgiver og tidligere departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet (2011-2021)
 • Karen Andersen-Ranberg, professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet samt Klinisk Professor i geriatri ved Klinisk Institut på Odense Universitetshospital
 • Poul Skov Dahl, direktør for Kompetence- og Organisationsudvikling på UCL Erhvervsakademi
 • Agnete Meldgaard Hansen, lektor på Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Arbejdslivsforskning